रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी 2024

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी: राज्यातील ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध नसतात त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाहासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो तसेच पावसात रोजगाराची कामे देखील उपलब्ध नसतात त्यामुळे अशा कामगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात येतात.

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी खालीलप्रमाणे

 • समुदायासाठी मत्स्यपालनाचे तलाव बांधणे
 • समुदायासाठी मत्स्य पालन तलावाची दुरूस्ती
 • समुदायासाठी मत्स्यपालनाचे तलाव नूतनीकरण
 • समुदायासाठी समोच्च खंदक खंदकाचे
 • समुदायासाठी वितरक कालवा बांधणे
 • समुदायासाठी किरकोळ कालवा बांधणे
 • समुदायासाठी उप किरकोळ कालवा बांधणे
 • समुदायासाठी जल कोर्स बांधणे
 • समुदायासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी वितरण करणाऱ्या कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी छोट्या कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी उप-गौण कालव्याच्या अस्तरीकरण
 • समुदायासाठी जल कोर्स चे अस्तरीकरण कालवा कालवाची अस्टर
 • समुदायासाठी पाणी पुरवठा नूतनीकरण
 • समुदायासाठी वितरण करणाऱ्या कालव्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण
 • समुदायासाठी उप- किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण
 • समुदायासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या कालव्याचे नुतणीकरण
 • समुदायासाठी वितरण करणाऱ्या कालव्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण.
 • समुदायासाठी उप-किरकोळ कालव्यातील नूतनीकरण.
 • समुदायासाठी पाण्याचे कोर्स कालवा नूतनीकरण.
 • समुदायासाठी बांधण्यात आलेल्या तळ्याचे मजबूतीकरण
 • समुदायासाठी बांधण्यात आलेल्या तळ्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी भूमिगत बंधाऱ्याचे बांधकाम करणे.
 • समुदायासाठी पुरसंरक्षण भिंत बांधणे
 • वैयक्तिक सिंचन विहिरीचे कामे
 • समुदायासाठी सिंचन विहिर
 • समुदायाच्या सिंचन विहिरीसाठी कठडा बांधणे व दुरूस्ती करणे.
 • सार्वजनिक विहिरीचे बांधकाम
 • वैयक्तिक लहान पाझर तलाव बांधणे
 • समुदायासाठी लहान पाझर तलाव बांधणे
 • समुदायासाठी लहान पाझर तलाव देखभाल / दुरूस्ती
 • समुदायासाठी पूर वळण बांधरा
 • समुदायासाठी पूर नियंत्रणासाठी बांधण्यात आलेल्या नाल्याचे नूतनीकरण
 • समुदायासाठी पूर नियंत्रणासाठी बांधण्यात आलेल्या नाल्याचे दुरूस्ती
 • समुदायासाठी सिल्विपॅचर ग्रासस्लँड्सचा विकास
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी सिल्विपॅचर ग्रासस्लँड्सचा विकास करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी गटारे बांधणे
 • समुदायासाठी चौर जमिनीच्या विकासाठी
 • समुदायासाठी पडीक जमिन जमिनिचा विकास
 • समुदायासाठी पाणथळ जमिनीचे पुर्न: विकास करणे
 • समुदायासाठी पाणथळ जमिनीमध्ये गटार खोदणे
 • वैयक्तिक बार्कले कॉम्पोस्ट खड्डा बांधणे
 • समुदायासाठी बर्कले कॉम्पोस्ट खड्डे बांधणे
 • समुदायासाठी बर्कले कॉम्पोस्ट खड्डाची दूरुस्ती करणे
 • समुहासाठी बार्कले कॉम्पोस्टखड्डे बांधणे
 • समुदायासाठी धान्य साठवण इमारत बांधणे
 • समुदायासाठी धान्य साठवण इमारतीची दुरूस्ती
 • समुहासाठी कृषी उत्पादनाचे साठवण इमारत बांधकाम
 • समुदायासाठी रेशीम उत्पादनाकरीता तुती झाडाची लागवड करणे
 • समुदायासाठी पडीक जमिनीमध्ये रेशीम उत्पादनाकरीता एकत्रित तुती झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी पडिक जमिनीतील वृक्ष लागवड
 • सीमा रेषा वरील वैयक्तिक वृक्षारोपण
 • वैयक्तिक लाभासाठी किनारपट्टीच्या लगत वृक्षारोपण
 • पडिक जमिनीतील वैयक्तिक लाभासाठी जंगली वृक्षांची लागवड करणे
 • वैयक्तिक स्वरुपाच्या निवाऱ्यासाठी वृक्षालागवड
 • वैयक्तिक स्वरुपाच्या किनाऱ्या लगतच्या निवाऱ्यासाठी वृक्षालागवड
 • वैयक्तिक स्वरुपाच्या एकत्रित फळबाग लागवड
 • पडिक जमिनीवरील वैयक्तिक स्वरूपाची एकत्रित फळबाग लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची शेती विषयक झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची पडिक जमिनीतील शेती विषयक झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची जंगली झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक स्वरूपाची पडिक जमिनीवरील जंगली झाडाची लागवड
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती एकत्रित तुतीची लागवड
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या पडिक शेतावरती एकत्रित तुतीची लागवड
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती एकत्रित बायोड्रेनेज झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती एकत्रित पडीक जमिनीवरती बायोड्रेनेज झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती निवाऱ्याकरिता झाडाची लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या सीमा भागावरती निवाऱ्याकरिता झाडाची लागवड करणे
 • समुदायासाठी कालव्याच्या कडेला फळबाग लागवड करणे
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी बंधाऱ्याच्या कडेला वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्षांच्या रस्तेच्या कडेला वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी वन वृक्षांची किनारपट्टीच्या कडेला वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी निवाराकरीता वृक्षांची सीमा रेषेत लागवड करणे
 • समुदायासाठी निवाराकरीता वृक्षांचे रस्तेच्या कडेला वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी किनार्याच्या निवाऱ्याकरिता किनारपट्टीच्या लगत वृक्षारोपण करणे.
 • समुदायासाठी पडिक जमिनीती फळझाडाची लागवड करणे
 • समुदायाचे अधिकृत इमारत आवारात शेती वनीकरण वृक्षांचे ब्लॉक वृक्षारोपण
 • समुदायासाठी शेती वनीकरण वृक्ष किनारपट्टीवर एकत्रित वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी त्यांच्या शेती मध्ये त्याचे वनीकरण वृक्षरोपण करणे
 • समुदायासाठी पडिक शेतीमध्ये वनीकरण वृक्षांची एकत्रित वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी सरकारी इमारत आवारात वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी वन वृक्ष किनारपट्टीवर एकत्रित लागवड करणे
 • समुदायासाठी त्याचे शेतामध्ये वृक्षारोपण करणे.
 • समुदायासाठी वनराई वृक्षांची एकत्रित लागवड करणे
 • समुदायासाठी वनीकरण वृक्ष वापरासाठी किनारपट्टी वर वनीकरण करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी वनीकरण वृक्ष वापर पडीक वृक्षारोपण वनीकरण करणे
 • वैयक्तिक रोपवाटिका
 • सार्वजनिक रोपवाटिका
 • समुह रोपवाटिका
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मातीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी गारगोटीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दगडापासून शेत बांधबंधिस्ती
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मातीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी गारगोटीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दगडपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मातीपासून बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी गारगोटीपासून बांध तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी दगडापासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी मातीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • समुदयासाठी गारगोटीपासून शेत बांधबंधिस्ती
 • समुदयासाठी दगडापासून शेत बांधबंधिस्ती
 • समुदयासाठी मातीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी गारगोटीपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी दगडपासून समोच्च बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी मातीपासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी गारगोटीपासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी दगडापासून बांध तयार करणे
 • समुदयासाठी मातीपासून तयार केलेले बांध दूरुस्ती करणे
 • समुदयासाठी गारगोटी तयार केलेले बांध दूरुस्ती करणे
 • समुदयासाठी दगडापासून तयार केलेले बांध दूरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी पोट कालव्याची बांधकाम करणे
 • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावरती पडिक जमिनीची सपाटकीकरण व आकार देणे
 • समूदयासाठी शेतावरती पडिक जमिनीची सपाटकीकरण व आकार देणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी ब्रूशवूड बंधारा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी मातीचे व अनगड बंधारा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी बोल्डर बंधारा बांधणे
 • प्रत्येक व्यक्तीसाठी दगडी / सी.सी. बंधारा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी कॅबियन बंधारा धरण बांधणे
 • समुदायासाठी ब्रशवुड बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी माती बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी बोल्डर बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी दगडी / सी.सी. बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी गॅब्रियन बंधारा बांधणे
 • समुदायासाठी मातीच्या बंधारा दूरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी बोल्डर बंधारा दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी दगडी / सीसी बंधारा दूरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी गॅबियन बंधारा दुरुस्ती करणे स्वतंत्र व्यक्तींसाठी कंपोस्ट खड्डा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी गांडूळ खत निर्मिती साचा बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी नॅडेप कंपोस्ट खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुदायासाठी गांडूळ खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुदायासाठी नॅडेप कंपोस्ट खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुदायासाठी कंपोस्ट खड्डा साचा निर्मिती करणे
 • समुदायासाठी वर्मी कंपोस्ट साचाची दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी नॅडेप कंपोस्ट साचाची दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी कंपोस्ट खड्डाची साचाची दुरूस्ती करणे
 • समुहासाठी गांडूळ खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुहासाठी नॅडेप कंपोस्ट खत निर्मिती साचा बांधणे
 • समुहासाठी कंपोस्ट खड्डा साचा निर्मिती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी फळ वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • किनारपट्टीवर वैयक्तिक लाभासाठी फळ वृक्ष लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शेती वनीकरण वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी किनारपट्टीवार वनीकरण वृक्ष लगवड करणे
 • समुदायासाठी फळ वृक्षांची सीमा रेषेत वृक्षारोपण करणे
 • समुदायासाठी फळ झाडे किनारपट्टीने वृक्षारोपण करणे
 • सरकारी प्रशासकीय इमारत आवारात फळबाग वृक्ष लागवड करणे
 • समुदायासाठी फळ झाडे किनारपट्टीवर एकत्रित लागवड करणे
 • समुदायासाठी फळ वृक्षांची जमिनीवर एकत्रित वृक्षारोपण करणे
 • वैयक्तिक शेततळे बांधणे
 • समुदायासाठी व्हायर क्रेट (गॅब्रियन) स्पुअर बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी दगड स्पुअर बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी मातीच्या स्पूरचे बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी व्हायरल क्रेट (कॅबियन) स्पुअर दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी दगड स्पुअर दुरूस्ती करणे
 • समुदायासाठी मातीची स्पुअर दुरूस्ती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी लेवल बेंच बाधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी जमिनीवरती बेंच बाधणे
 • समुदायासाठी लेवल बेंच टेरेस बांधणे
 • समुदायासाठी जमिनीवरती बेंच टेरेस बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी अझोला लागवडीसाठी साचा ( अझोलासाठी खड्डा) बांधणे.
 • समुदायासाठी अझोला लागवडीसाठी साचा ( अझोलासाठी खड्डा) बांधणे.
 • समुदायासाठी अझोला लागवडीसाठी साचा ( अझोलासाठी खड्डा) दुरूस्ती करणे.
 • वैयक्तिक लाभासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा तयार करणे.
 • गटासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा तयार करणे.
 • समुदायासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा तयार करणे.
 • समुदायासाठी जैविक खत निर्मितीसाठी साचा दूरूस्ती करणे.
 • समुदायासाठी शेत तळे बांधणे
 • समुदायासाठी शेत तळे दुरूस्ती करणे.
 • समुदायासाठी शेत तळे नुतनीकरणे करणे.
 • समुदायासाठी जल शोषणासाठी न्ट्रेच बांधणे.
 • समुदायासाठी ग्रामपंचायत इमारत बांधणे
 • ग्रामपंचायती / पंचायत इमारती बांधकाम
 • भारत निर्माण सेवा केंद्र इमारती बांधणे
 • अंगणवाडी इमारतीचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • ग्रामपंचायती / पंचायत समिती इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी भारत निर्मिती सेवा केंद्राची इमारत देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • महिला बचतगट व बचतगट फेड्रेशन इमारात बांधकाम करणे
 • स्मशान शेड बांधकाम
 • स्मशान शेड देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी कुलवर्ट /रस्त्याच्या एकबाजून दुसरे बाजूने गटार चे बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी गटार /रस्त्याच्या एकबाजून दुसरे बाजूने गटार चे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी किनारपट्टीचे वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता गटार बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी अंतर्गत वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता गटार बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता वळण गटार बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी किनारपट्टी संरक्षण गटाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी अंतर्गत वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी डायव्हर्शन संघर्ष पाणी नाल्याची व्यवस्था देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता उगडी गटारे बांधणे
 • समुदायासाठी वादळ वाऱ्यापासुन संरक्षणाकरीता उगडी गटारे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी मासे सुकवणेसाठी ओटा बांधणे
 • समुदायासाठी लाभासाठी मासे सुकवणेसाठी ओटा बांधणे
 • समुदायासाठी मासे सुकवणेसाठी ओटा देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी डांबर रस्ता तयार करणे
 • समुदायासा खडीकरण रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी इंटर-लॉकिंग सिमेंट ब्लॉक / टाईल्स रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी WBM रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी माती मुरुम रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी वीट व दगडा पासून करण्यात आलेला रस्ता
 • समुदायासाठी सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे
 • समुदायासाठी डांबर रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी खडीकरण रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी इंटर-लॉकिंग सिमेंट ब्लॉक / टाईल्स रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी WBM रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी माती मुरुम रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी वीट व दगडा देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी सिमेंट काँक्रेट रस्ता देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी चक्रिवादळ पासून संरक्षणसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी चक्रिवादळ पासून संरक्षणसाठी देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी खेळाचे क्रिडांगण बांधणे
 • समुदायासाठी खेळाचे क्रिडांगण देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी असलेल्या सरकारी शाळेची संरक्षण भिंत बांधणे
 • समुदायासाठी असलेल्या सरकारी शाळेची संरक्षण भिंताची देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी इमारत बांधणे करीता साहित्य निर्मिती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी घराचे बांधकाम करणे (PMAY-G HOUSES)
 • वैयक्तिक लाभासाठी घराचे बांधकाम करणे (STATES SCHEME HOUSES)
 • समुदायासाठी स्वयंपाकघर शेड बांधणे
 • समुदायासाठी स्वयंपाकघर शेड देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • गटासाठी उपजैविकेच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेले शेड बांधणे
 • समुदायासाठी शासकीय इमारतीच्या आवारात बायोड्रेनेज वृक्षांची लागवड करणे
 • समुदायासाठी बायोड्रेनेज वृक्षांची रोप लागवड
 • समुदायासाठी पडीक जमीनीत बायोड्रेनेज वृक्षांचे लागवड करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी मातीची गली प्लगचे बांध बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी दगडाचे गली प्लगचे बांध बांधणे
 • समुदायासाठी लाभासाठी मातीची गली प्लगचे बांध बांधणे
 • समुदायासाठी लाभासाठी दगडाचे गली प्लगचे बांध बांधणे
 • समुदायासाठी मातीची गली प्लगचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी दगडाचे गली प्लगचे बांध देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी पुर्नभरण खड्डा तयार करणे
 • समुदायासाठी पुर्नभरण खड्डा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी बोअरवेल पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • वैयक्तिक विहीरीवर पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • समुदायासाठी बोअरवेल पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • समुदायासाठी विहीरीवर पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • गटाच्या विहीरीवर पुर्नभरणसाठी वाळूची गाळण तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी गुरांसाठी निवारा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शेळीसाठी निवारा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी डुकरासाठी निवारा तयार करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी कुकुटपालनसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी गुरांसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी शेळीसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी डुकरासाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी कुकुटपालनसाठी निवारा तयार करणे
 • समुदायासाठी गुरांसाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी शेळीसाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी डुकरासाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी कुकुटपालनसाठी निवाराचे देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • समुदायासाठी गटार शोष वाहिनीचे बांधकाम करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शोषखड्डे बांधणे
 • समुदायासाठी शोषखड्डे बांधणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी शौचालय बांधकाम करणे
 • समुदायासाठी अंगणवाडी मध्ये मल्टी युनिट शैषालयचे बांधकाम करणे
 • शाळेसाठी मल्टी युनिट शैषालयचे बांधकाम करणे
 • वैयक्तिक लाभासाठी स्स्ट्ररागर्ड स्ट्रेंन्च बांधणे
 • समुदायासाठी स्स्ट्ररागर्ड स्ट्रेंन्च बांधणे
 • ग्रामीण भागाम बाजरहाट बांधणे
 • ग्रामीण भागाम बाजरहाट देखभाल व दुरुस्ती करणे
 • सरकारी किंवा पंचायत इमारत छप्पर वरील पावसाचे पाणी संकलन करणे
 • समुदयासाठी शौचालयचे बांधकाम करणे

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजना

रोजगार हमी योजना माहिती PDF: अधिक माहिती

आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी: अधिक माहिती

आंतरजातीय विवाह फायदे: अधिक माहितीसाठी

आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन pdf: येथे क्लिक करा

आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF: येथे क्लिक करा

दिव्यांग शेतकऱ्यांना सरकार देते आहे कमी व्याज दरात कर्ज त्यासाठी वाचा दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना

कडबा कुट्टी मशीन घेण्यासाठी सरकार देते आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा कडबा कुट्टी मशीन योजना

योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येते त्यासाठी वाचा यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

आता शेतकऱ्यांचे आपापसातील जमिनीचे वाद मिटण्यास होईल मदत त्यासाठी वाचा सलोखा योजना

हातमाग विणकर कुटुंबांना सरकार देते आहे प्रतिमहिना 200 युनिट मोफत वीज त्यासाठी वाचा हातमाग विणकर योजना

स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देते आहे कमी व्याजदरात 5 लाखांपर्यंत कर्ज त्यासाठी वाचा बीज भांडवल योजना

केंद्र सरकार वर्षाला फक्त 20/- रुपयांमध्ये नागरिकांना देते आहे 2 लाखाचे विमा संरक्षण त्यासाठी वाचा प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती

राज्य सरकार देते आहे मृत्यू पश्चात कुटुंबाला 2 लाखांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

वृद्ध कलाकारांना राज्य सरकार देते आहे 37800/- रुपयांचे मानधन त्यासाठी वाचा वृद्ध कलाकार मानधन योजना

सरकार विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, भोजन भत्ता व निवास भत्ता साठी प्रतिवर्षी देते आहे 60 हजारांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना

राज्यातील विधवा महिलांना सरकार देते आहे दरमहिना 600/- रुपयांची पेंशन त्यासाठी वाचा इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र

शेतात सिंचन संच बसविण्यासाठी राज्य सरकार देते आहे 55 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

युवक-युवतींना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी राज्य सरकार देते आहे 50 लाखांपर्यंत कर्ज त्यासाठी वाचा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

दुर्लभ आजारांवर उपचार करण्यासाठी सरकार देते आहे 2 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी

शेतात बोडी बांधण्यासाठी सरकार देते आहे 100 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा मागेल त्याला बोडी योजना

मनुष्यावर प्राण्याने हल्ला केल्यास सरकार देईल 25 लाखांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना

व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे बिनव्याजी कर्ज वाचा अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 1 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना

महिलांना स्वरोजगार सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 10 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी राज्य सरकार देत आहे 3 कोटी पर्यंत आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना राज्य सरकार देत आहे 3 लाखांची प्रोत्साहन राशी त्यासाठी वाचा आंतरजातीय विवाह योजना

सरकार लग्नासाठी देते आहे 10 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

निराधार व्यक्तींना सरकार देत आणि दरमहिन्याला 1500/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा संजय गांधी निराधार योजना

सरकार निराधार, अनाथ, बेघर मुला-मुलींना पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देत आहे त्यासाठी वाचा बालसंगोपन योजना

सरकार देत आहे मोफत गॅस कनेक्शन आणि मोफत भरलेला गॅस सिलेंडर त्यासाठी वाचा प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना

महाराष्ट्र शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी देत आहे 98 हजारांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा लेक लाडकी योजना

राज्य सरकार पीडित महिला व बालकांना देत आहे 10 लाखांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा मनोधैर्य योजना

राज्य सरकार शालेय मुलींना मोफत सायकलींचे वाटप करत आहे त्यासाठी वाचा राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना

सरकार देत आहे मोफत पिठाची गिरणी त्यासाठी वाचा पिठाची गिरणी योजना

राज्य सरकार देत आहे पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती त्यासाठी वाचा भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना देत आहे शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती त्यासाठी वाचा राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

सरकार विद्यार्थ्यांना देत आहे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क त्यासाठी वाचा पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)

सरकार देत आहे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता त्यासाठी वाचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता

शासन घेऊन आले आहे सर्व योजना तुमच्या दारी त्यासाठी वाचा शासन आपल्या दारी योजना

बेरोजगार युवकांना सरकार देत आहे दरमहा 5 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र

राज्य सरकार ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांच्या घराजवळ रोजगार उपलब्ध करून देते आहे त्यासाठी वाचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

मासेमारी करताना मच्छीमारांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास सरकार देत आहे 1 लाखांची आर्थिक मदत त्यासाठी वाचा मासेमार संकट निवारण निधी योजना

मत्स्य व्यावसायिकांना मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकार देत आहे आर्थिक अनुदान त्यासाठी वाचा मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना

सरकार देत आहे मोफत घरे त्यासाठी वाचा रमाई घरकुल योजना

इयत्ता 10वी व 11वी च्या शिक्षणासाठी सरकार विद्यार्थ्यांना देत आहे 60 हजारांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा स्वाधार योजना

विद्यार्थ्यांचा अपघात झाल्यास सरकार देईल 1 लाखांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा राजीव गांधी अपघात विमा योजना

तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबाला सरकार देत आहे 50 हजारांचे कर्ज त्यासाठी वाचा जिव्हाळा योजना

स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रकारचे मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते आहे त्यासाठी वाचा प्रशिक्षण योजना

सरकार देत आहे युवक युवतींना नामवंत प्रशिक्षण संस्थांमधून विविध टेक्निकल तसेच नॉन टेक्निकल कोर्सेसचे मोफत प्रशिक्षण त्यासाठी वाचा महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना

सरकार देत आहे कुटुंबांना खावटी अनुदान त्यासाठी वाचा खावटी अनुदान योजना

कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सरकार देते आहे 20 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

सरकार देत आहे घर बांधण्यासाठी 2 लाखांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा शबरी घरकुल योजना

सरकार कडून शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करून कर्ज प्रोत्साहन दिले जाते आहे त्यासाठी वाचा महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना

सरकार देत आहे मोफत चूल त्यासाठी वाचा निर्धूर चूल योजना

सरकार मोफत शिलाई मशीनचे वाटप करत आहे त्यासाठी वाचा शिलाई मशीन योजना

शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 75 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

सरकार टॅबलेट चे मोफत वाटप करत आहे त्यासाठी वाचा फ्री टॅबलेट योजना

सरकार देत आहे मुलींना आर्थिक सहाय्य वाचा माझी कन्या भाग्यश्री योजना

शौचालय बांधण्यासाठी सरकार देत आहे 12 हजारांचे अर्थ सहाय्य त्यासाठी वाचा शौचालय अनुदान योजना

एका योजनेमधून विविध विभागातील योजनांचा लाभ त्यासाठी वाचा पंचायत समिती योजना

शेती क्षेत्रातील आधुनिक यंत्र सामग्रीच्या खरेदीसाठी राज्य सरकार देत आहे 80 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा कृषी यांत्रिकीकरण योजना

शेतकऱ्याचा अपघात झाल्यास राज्य सरकार देत आहे 2 लाखांची आर्थिक मदत त्यासाठी वाचा गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना

शेतात डिझेल पंप बसविण्यासाठी सरकार देत आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा डिझेल पंप सब्सिडी योजना

ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी सरकार देत आहे 1.25 लाखाचे अनुदान त्यासाठी वाचा ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र

एकाच पोर्टल वरून विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळवा त्यासाठी वाचा महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना

ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी सरकार देते आहे 35 लाखाचे अनुदान त्यासाठी वाचा ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सरकार देत आहे नुकसान भरपाई त्यासाठी वाचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

शेतात विहीर खोदण्यासाठी सरकार देत आहे 4 लाख रुपये अनुदान त्यासाठी वाचा मागेल त्याला विहीर योजना

शेतात शेततळे बनविण्यासाठी सरकार देते आहे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा मागेल त्याला शेततळे योजना

ताडपत्री खरेदीसाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देते आहे 50 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा ताडपत्री अनुदान योजना

कृषी क्षेत्राशी निगडित घटकांसाठी सरकार देते आहे 2.5 लाखांपर्यंत अनुदान त्यासाठी वाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना

शेळी पालन उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 50 लाखांचे कमी व्याज दरात कर्ज त्यासाठी वाचा शेळी पालन योजना

कुक्कुट पालन उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 75 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र

गायीचा गोठा बांधण्यासाठी सरकार देत आहे 77 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा गाय गोठा अनुदान

गर्भवती महिलांना पोषक आहार मिळावा यासाठी सरकार देते आहे 6000/- रोख रक्कम त्यासाठी वाचा जननी सुरक्षा योजना

राज्य सरकार गर्भवती महिलांना देते आहे 4 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

देवदासी महिला व तिच्या मुलींना सरकार देते आहे 50 हजारांचे आर्थिक सहाय्य त्यासाठी वाचा देवदासी कल्याण योजना

सरकार महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देत आहे त्यासाठी वाचा महिला बचत गट कर्ज योजना

मुलींचे आरोग्य, शिक्षण, मुलीचे लग्न तसेच मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार देत आहे आर्थिक साहाय्य त्यासाठी वाचा सुकन्या समृद्धी योजना

किशोरवयीन मुलींना स्थानिक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये 6 महिन्यांसाठी अध्यापन आणि प्रशिक्षण कार्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे किशोरी शक्ती योजना

सरकार देत आहे बांधकाम कामगारांना एका योजनेमधून अनेक लाभ त्यासाठी वाचा बांधकाम कामगार योजना

राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा देण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6000/- रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य देण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे शेतकरी योजना

सरकार शेतकऱ्यांना शेतीसाठी देते आहे 3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा पीक कर्ज योजना माहिती

सौर कृषी पंपाच्या खरेदीसाठी सरकार देत आहे 95 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

मुलींचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सरकार देत आहे शिष्यवृत्ती त्यासाठी वाचा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना

राज्य सरकार महिलांना आणि किशोरवयीन मुलींना देत आहे कमी दरात सॅनिटरी नॅपकिन त्यासाठी वाचा अस्मिता योजना महाराष्ट्र

पिकांच्या पेरणीची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे एक नवीन योजना त्यासाठी वाचा ई पीक पाहणी नोंदणी

मुलींना शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सरकार देत आहे शिष्यवृत्ती त्यासाठी वाचा सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

सरकार आर्थिक दृष्ट्या गरीब भूमिहीन कुटुंबांना कसण्यासाठी निशुल्क जमीन खरेदी करून देत आहे त्यासाठी वाचा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना

सरकार गटई कामगारांना देत आहे मोफत पत्र्याचे स्टॉल त्यासाठी वाचा गटई स्टॉल योजना

सरकार चर्मकार समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देत आहे त्यासाठी वाचा बीज भांडवल योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेत पिकाचे नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना झालेल्या पिकाची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

छतावर सोलर पॅनल बसविण्यासाठी सोलर पॅनल च्या खरेदीसाठी सरकार देत आहे 40 अनुदान त्यासाठी वाचा सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना

देशात आणि परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी सरकार देत आहे 20 लाखांपर्यंत कर्ज त्यासाठी वाचा शैक्षणिक कर्ज योजना

सरकार देत आहे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 12 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य त्यासाठी वाचा नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

राज्यातील 65 वर्षावरील नागरिकांना सरकार देत आहे दर महिना 1500/- रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा श्रावणबाळ योजना

कमी दरात महाराष्ट्रात एस.टी. आवडले तिथे प्रवास करण्यासाठी सरकार ने सुरु केली आहे आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना

सोलर पंपाच्या खरेदीसाठी सरकार देत आहे 95 टक्के अनुदान त्यासाठी वाचा कुसुम सोलर पंप योजना