आणाभाऊ साठे  विकास महामंडळाअंतर्गत राबविण्यात येणारी विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना (SCA)

आणाभाऊ साठे  विकास महामंडळाअंतर्गत राबविण्यात येणारी विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना खालीलप्रमाणे आहे

अनुदान योजना

 • प्रकल्प मर्यादा 50,000/- रुपये पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या कर्ज प्रकरणात महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते.
 • प्रकल्प खर्चाच्या 50% किंवा 10,000/- रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

बँक कर्ज

अनुदान वगळून बाकीची सर्व रक्कम बँकेचे कर्ज असते. या कर्जावर बँकेच्या दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते. कर्ज फेड 36 ते 60 समान मासिक हप्त्यात बँकेकडे करावी लागते.

प्रशिक्षण योजना (TRAINING SCHEME)

तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी शासनमान्य संस्थांना प्रशिक्षणार्थी देण्यात येतात. प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 ते 12 महिने असतो.

संस्थांची फी

 • तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या एकूण कालावधीची प्रति प्रशिक्षणार्थी फी 2500/- रुपये
 • संगणक प्रशिक्षणासाठी एकूण प्रशिक्षण कालावधीची प्रति प्रशिक्षणार्थी फी 3500/- रुपये
 • वाहन चालक प्रशिक्षणासाठी एकूण प्राशिक्षण कालावधीची प्रति प्रशिक्षणार्थी फी (चारचाकी वाहनासाठी) 2300/- रुपये (तीन चाकी वाहनासाठी) 2000/- रुपये
 • ब्युटी पार्लर प्रशिक्षणाच्या एकूण कालावधीची प्रति प्रशिक्षार्थी फी 3500/- रुपये
 • शिवणकला प्रशिक्षणाच्या एकूण कालावधीसाठी प्रति प्रशिक्षणार्थी फी 1200/- रुपये

फी व्यतिरिक्त विद्यावेतन

 • प्रशिक्षणार्थी रहात असलेल्या ठिकाणीच प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 150/- रुपये
 • महानगपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या व प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीस दरमहा 250/- रुपये
 • प्रशिक्षणार्थी रहात असलेल्या खेड्यात / शहराव्यतिरिक्त अन्य खेड्यात / शहरात प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रतिमहा 300/- रुपये
अण्णाभाऊ साठे कर्ज योजना

आवश्यक पात्रता

 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
 • अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे 50 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
 • अर्जदार हा मातंग व 12 पोट जातीतील असावा.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव / प्रशिक्षण घेतलेले असावे.
 • त्याचा योजने अंतर्गत उत्पन्न मर्यादा. शहरी भागाकरिता रू. 1 लाख रुपये व ग्रामीण भागाकरिता 81000/- रुपये
 • अर्जदाराने इतर कोणत्याही शासकीय योजनांचा किंवा महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
 • महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या शर्ती व अटी अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

 • सक्षम अधिकारी यांनी दिलेला जातीचा दाखला.
 • तहसिलदार यांनी दिलेला कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला.
 • महामंडळाच्या योजनेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदाराच्या बाबतीत नुकत्याच काढलेल्या पासपोर्ट साईज
 • फोटोच्या ३ प्रती.
 • शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
 • रेशनकार्डाच्या 3 झेरॉक्स प्रती.
 • व्यवसायाच्या अनुषंगाने लागणारे स्थावर मालमत्तेच्या किंमतीबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.
 • ज्याठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेच्या उपलब्धतेचा पुरावा.
 • ज्याठिकाणी व्यवसाय करावयाचा असेल त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा.
 • टॅक्सी (काळी / पिवळी) व टुरिस्ट टॅक्सीसाठी आवश्यक ते परवाने.
  • पक्के लायसन्स
  • वाहन परवाना
  • बॅच
 • व्यवसायासंबंधी तांत्रिक ज्ञान असल्याचे प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला किंवा व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचा दाखला असावा.
 • व्यवसायासंबंधी प्रकल्प अहवाल.
 • व्यवसायासाठी खरेदी करावयाच्या मालाचे / साहित्यचे कोटेशन.
 • व्यवसाय सुरू करण्यासाठीचे नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र.

लाभार्थी निवड समितीची कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल

 • लाभार्थी निवड समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल,
 • महामंडळाच्या जिल्हा स्तरीय कार्यालयातून संपूर्ण कार्यवाही केली जाईल,
 • जिल्हा व्यवस्थापक योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील,
 • महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय व जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत कर्ज प्रकरणांसाठी स्थानिक वर्तमानपत्रातून व प्रमुख शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचवेळी कार्यालयात अर्जाचा नमुना व कागदपत्राची सूची सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करतील,
 • विहित मुदतीत अर्ज Online अथवा Offline किंवा दोन्ही पद्धतीने स्विकारण्यात येतील,
 • राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत कर्ज मागणी अर्जाची मुदत त्या संबंधीत आर्थिक वर्षासाठी असेल (दि. 1 एप्रिल ते 31 मार्च). प्रत्येक वर्षासाठी नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. तसेच, त्या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेली संपूर्ण प्रकरणे वेळोवेळी मंजूर करण्याची जबाबदारी समितीची असेल,
 • जिल्हा व्यवस्थापक हे समितीचे सदस्य सचिव असल्याने प्राप्त अर्जांची संपूर्ण छाननी / तपासणी करुन पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील. यासाठी पुढील बाबी विचारात घेणे अनिवार्य राहील:
  • उद्योग / व्यवसायाची वर्धनक्षमता,
  • लाभार्थ्यांची सक्षमता / व्यवसायाचे ज्ञान,
  • परतफेडीची क्षमता / जामीनदारांची क्षमता,
 • जिल्ह्यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांची निवड संगणकीय रॅन्डमायझेशन निवड पद्धतीने (लॉटरी) करून लाभार्थी निश्चित केले जातील,
 • पात्र लाभार्थ्यांना त्या त्या आर्थिक वर्षात महामंडळाकडून कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव कर्ज मंजूर करता आले नाही तर त्या लाभार्थ्यांची प्राधान्य यादी (Seniority List) अथवा प्रतिक्षा यादी (Waiting List) तयार करण्यात येणार नाही अथवा पुढील आर्थिक वर्षात त्यांचा विचार करण्यात येणार नाही.
 • कर्ज मंजुरी प्रकरणातील आर्थिक वर्षात कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने तसेच कर्ज वितरणासाठी उपलब्ध झालेला निधी व्यपगत होऊ नये यासाठी वेळोवेळी लाभार्थी निवड समितीच्या बैठका घेण्यात येतील. समितीच्या प्रत्येक बैठकीत मागील बैठकीतील मंजूर कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येईल,
 • अपर जिल्हाधिकारी यांना सार्वत्रिक निवडणुका, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, टंचाई परिस्थितीच्या कामकाजामुळे बैठक घेणे शक्य नसल्यास विशिष्ट परिस्थितीत उप जिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी हे बैठक घेतील,
 • समितीने मंजुर केलेल्या प्रकरणात स्थानिक बँकांकडून लाभार्थ्यांना कर्जाचे वितरण वेळेत करण्यास ज्या बँकांकडून विलंब होत आहे, अशा बँकांच्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींना बैठकीस बोलावून तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

 • अर्जाचा फॉर्म सर्व जिल्हा कार्यालयामध्ये विनामूल्य उपलब्ध आहे.
 • विहित नमुन्यातील अर्ज भरून संपूर्ण कागदपत्रासह जिल्हा कार्यालयात द्यावयाचा आहे.
Telegram ChannelJoin
वेबसाईटClick Here
बीज भांडवल योजना अर्जClick Here
मुदत कर्ज योजना अर्जClick Here
महिला समृद्धी योजना अर्जClick Here
लघु ऋण वित्त योजना अर्जClick Here
महिला किसान योजना अर्जClick Here
पत्तानवीन प्रशासकीय इमारत क्र. २,
३ रा माळा, बी विंग,
आर. सी. मार्ग,
चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७१.
ई-मेलlasdcmumbai[At]gmail[Dot]com
फोन022-25274072

आणाभाऊ साठे  विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

 1. विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना
 2. बीज भांडवल योजना
 3. शिष्यवृत्ती योजना
 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित दिल्ली यांचेकडील योजना

कार्यालये

विभाग व जिल्हा कार्यालयांचा दूरध्वनी क्रमांक

मुंबई विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक०२२-२६५९ ११२४
जिल्हा व्यवस्थापक / मुंबई शहर उपनगर०२२-२६५९ ११२४
जिल्हा व्यवस्थापक / ठाणे०२२-२५३८ ८४१३
जिल्हा व्यवस्थापक रायगड / अलिबाग०२१४१ – २२१३०७
जिल्हा व्यवस्थापक रत्नागिरी०२२-२५३८ ८४१३
जिल्हा व्यवस्थापक पालघर०२२- २५३८ ८४१३

पुणे / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२०-२९७० ३०६५

जिल्हा व्यवस्थापक पुणे०२०- २९७० ३०५७
जिल्हा व्यवस्थापक सातारा०२१६२- २९८११४
जिल्हा व्यवस्थापक सांगली०२३३ – २३७४९६९
जिल्हा व्यवस्थापक कोल्हापूर०२३१ – २६६३९१६
जिल्हा व्यवस्थापक सोलापूर०२१७ – २३११५२३

नाशिक विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२५३ -२२३६८४९

जिल्हा व्यवस्थापक नाशिक०२५३ -२२३६०८१
जिल्हा व्यवस्थापक धुळे०२५६२ – २७६१३१
जिल्हा व्यवस्थापक जळगांव०२५७ – २२६३२९४
जिल्हा व्यवस्थापक अहमदनगर०२४१ – २९९५५१७
जिल्हा व्यवस्थापक नंदुरबार०२५६४ – २१०१८१

औरंगाबाद विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक -०२४० – २३४४१२२

जिल्हा व्यवस्थापक औरंगाबाद०२४० – २३४४१२२
जिल्हा व्यवस्थापक परभणी०२४५२ – २२२६८०
जिल्हा व्यवस्थापक बीड०२४४२ – २२४९१६
जिल्हा व्यवस्थापक जालना०२४८२ – २२४९०२

लातूर विभाग / प्रादेशिक व्यवस्थापक – ०२३८२ – २४३९८९

जिल्हा व्यवस्थापक लातूर०२३८२ – २५७०५०
जिल्हा व्यवस्थापक नांदेड०२४६२ – २२००८८
जिल्हा व्यवस्थापक उस्मानाबाद०२४७२ – २२६६०२
जिल्हा व्यवस्थापक हिंगोली०२४५६ – २२३८३१

अमरावती विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७२१ – २६६१७८७

जिल्हा व्यवस्थापक अमरावती०७२१ – २९९२७६६
जिल्हा व्यवस्थापक यवतमाळ०७२३२ – २४७५७३
जिल्हा व्यवस्थापक बुलडाणा०७२६२ – २४७९५९
जिल्हा व्यवस्थापक अकोला०७२४ – २४१४२७९
जिल्हा व्यवस्थापक वाशीम०७२५२ – २९५०१७

नागपूर विभाग / प्रादेशिक कार्यालय -०७१२ – २४४९३५५/२९७०७३५

जिल्हा व्यवस्थापक नागपूर०७१२ – २२४९३५५
जिल्हा व्यवस्थापक वर्धा०७१५२ – २३१२९७
जिल्हा व्यवस्थापक भंडारा०७१८४ – २९९२७१
जिल्हा व्यवस्थापक चंद्रपूर०७१७२ -२६३१४०
जिल्हा व्यवस्थापक गोंदिया०७१८२ – २३०९११
जिल्हा व्यवस्थापक गडचिरोली०७१३२ – २२२८८२

महाराष्ट्र शासनाच्या योजना

स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
Swadhar Yojana Scholarship Amount
बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना काय आहे?
Swadhar Yojana Eligibility Criteria In Marathi
स्वाधार योजना कागदपत्रे
रमाई आवास योजना कागदपत्रे
रमाई घरकुल योजना नियम व अटी
रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज
रोजगार हमी योजना फॉर्म
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र यादी
रोजगार हमी योजना माहिती PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी
आंतरजातीय विवाह फायदे
आंतरजातीय विवाह अनुदान महाराष्ट्र शासन PDF
आंतरजातीय विवाह अनुदान अर्ज PDF
दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी हॉरटीकल्चर योजना
कडबा कुट्टी मशीन योजना
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
सलोखा योजना
हातमाग विणकर योजना
बीज भांडवल योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना मराठी माहिती
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
वृद्ध कलाकार मानधन योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी
मागेल त्याला बोडी योजना
वन्यप्राणी हल्ला अर्थसहाय्य योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना
वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
आंतरजातीय विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
संजय गांधी निराधार योजना
बालसंगोपन योजना
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना
लेक लाडकी योजना
मनोधैर्य योजना
राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
पिठाची गिरणी योजना
भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना
पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता
शासन आपल्या दारी योजना
बेरोजगारी भत्ता योजना महाराष्ट्र
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मासेमार संकट निवारण निधी योजना
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना
रमाई घरकुल योजना
स्वाधार योजना
राजीव गांधी अपघात विमा योजना
जिव्हाळा योजना
प्रशिक्षण योजना
महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
खावटी अनुदान योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अर्ज PDF
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना कागदपत्रे
शबरी घरकुल योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना
निर्धूर चूल योजना
शिलाई मशीन योजना
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
फ्री टॅबलेट योजना
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
शौचालय अनुदान योजना
पंचायत समिती योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना
Gopinath Munde Apghat Vima Yojana Form
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना कागदपत्रे
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना रक्कम
डिझेल पंप सब्सिडी योजना
ट्रॅक्टर अनुदान महाराष्ट्र
महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना
ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
मागेल त्याला विहीर योजना
मागेल त्याला शेततळे योजना
ताडपत्री अनुदान योजना
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना
शेळी पालन योजना
कुक्कुट पालन योजना महाराष्ट्र
गाय गोठा अनुदान
जननी सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
देवदासी कल्याण योजना
महिला बचत गट कर्ज योजना
सुकन्या समृद्धी योजना
किशोरी शक्ती योजना
बांधकाम कामगार योजना
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
शेतकरी योजना
पीक कर्ज योजना माहिती
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अर्थसहाय्य योजना
अस्मिता योजना महाराष्ट्र
ई पीक पाहणी नोंदणी
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना
गटई स्टॉल योजना
बीज भांडवल योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
शैक्षणिक कर्ज योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
श्रावणबाळ योजना
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना
कुसुम सोलर पंप योजना
Join WhatsApp Group!